toggle menu

Algemene voorwaarden

Voor een printversie klik hier

Algemene Voorwaarden 2018 - 2019

ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN

ARTIKEL 1 - Definities:

 • Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
 • Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
 • Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student. Formeel onderwijs: Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, d.i. wettelijk erkend diploma.
 • Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
 • Opleiding: Onderwijs, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
 • Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal en al dan niet met inbegrip van het daarover af te leggen examen of de te volgen andere vorm van toetsing.
 • Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.
 • Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die lid is van NRTO en een educatieve dienst levert. De ondernemer is de Stichting ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, hierna te noemen ITV Hogeschool.
 • NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 • Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van ITV Hogeschool afneemt, hierna te noemen Student.
 • Collegegeld: De prijs van het onderwijs zoals deze op de website staat vermeld.
 • Bewijs van inschrijving: De bevestigingsbrief van ITV Hogeschool aan de student waarin vermeld wordt in welk studiejaar de student geplaatst wordt.
 • Geplande startdatum: De aan de student via het collegerooster bekendgemaakte datum waarop het eerste college plaatsvindt.
 • Annuleren: De opzegging van de opleiding door de student. De geplande startdatum geldt als uitgangspunt bij annulering van de opleiding en kan afwijken van de werkelijke startdatum.
 • Eerste inschrijving: De inschrijving voor een nieuwe opleiding, waarbij de student niet eerder bij ITV Hogeschool gestudeerd heeft.
 • Verlengde inschrijving: De inschrijving voor het collegejaar direct volgend op het collegejaar waarin de student ingeschreven staat.
 • Studiegids: De aan de student voor aanvang van de opleiding verstrekte gedetailleerde opleidingsgegevens waarin onder andere het collegerooster en tentamenprogramma staan vermeld.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ITV Hogeschool en de student met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.

ARTIKEL 3 - Aanbod

 1. ITV Hogeschool biedt informatie over het studieaanbod (waaronder, maar niet beperkt tot, huiswerk, administratieve mededelingen, praktische aankondigingen en voortgangsgegevens) aan via een online studiesysteem. Uitzonderingen hierop vormen kortlopende modules tolken; hiervoor wordt de informatie schriftelijk aangeboden.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. Dit aanbod is vervat in de studiegids.
 3. De studiegids bevat de volgende informatie:
  - de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  - wanneer de educatieve dienst start (rooster);
  - de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
  - de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  - de prijs, inclusief eventuele bijkomende kosten (college- en inschrijfgeld), maar exclusief de prijs van door de student separaat aan te schaffen studiematerialen (boeken, apparatuur, software);
  - de duur van de overeenkomst.
 4. De student heeft recht op hetgeen in de studiegids bij de opleidingsgegevens staat vermeld. Om reden van kwaliteitsverbetering en herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten behoudt ITV Hogeschool zich het recht voor de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen. De student heeft het recht een gemist college, indien mogelijk, bij een andere werkgroep in te halen. ITV Hogeschool is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden indien een student, om welke reden dan ook, geen inhaalcollege kan volgen.
 5. Alle examenkandidaten van ITV Hogeschool ontvangen informatie over af te leggen examens. Voor deelname is een 'verklaring van geen bezwaar' vereist. Deze verklaring wordt verstrekt wanneer alle studieonderdelen die daarop betrekking hebben als voldoende zijn aangemerkt. Een verklaring van geen bezwaar is 7 examenrondes geldig. De verklaring wordt uitsluitend verstrekt aan studenten die één of meer jaren volledig zijn ingeschreven geweest bij ITV Hogeschool. Zolang de student niet alle examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, blijft hij bij ITV Hogeschool als examenstudent ingeschreven totdat de opleiding in zijn geheel is afgerond of tot het moment dat de student de opleiding annuleert. Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden.
 6. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van ITV Hogeschool.
 7. ITV Hogeschool mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een inschrijving de voorwaarde verbinden dat de student zijn persoonsgegevens verstrekt, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

ARTIKEL 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst gaat in op het moment dat de student het bewijs van inschrijving van ITV Hogeschool heeft ontvangen. Als bewijs van inschrijving geldt de bevestigingsbrief van de definitieve inschrijving.
 2. De student schrijft zich in door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Indien een aspirant-student in een hoger studiejaar dan het eerste jaar in wil stromen, of indien de aspirant-student niet voldoet aan de instroomeisen voor jaar 1, moet een plaatsingstoets gemaakt worden. Wanneer de uitslag van de plaatsingstoets aangeeft dat de aspirant student toegelaten is tot de opleiding, wordt dit beschouwd als definitieve inschrijving, tenzij de aspirant-student ITV Hogeschool binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestigingsbrief aangetekend schriftelijk heeft meegedeeld af te zien van inschrijving.
 3. Indien de student zich aanmeldt voor een plaatsingstoets, zijn daar kosten aan verbonden. Voor Vertalen is dat € 50,- voor Tolken € 150,- te voldoen voorafgaand aan de plaatsingstoets. De student ontvangt hiervoor een factuur.
 4. De student heeft recht op toegang tot de lesbijeenkomsten en het online studiesysteem, zodra (de eerste termijn van) het collegegeld voor het betreffende collegejaar door ITV Hogeschool is ontvangen.
 5. Wie zich inschrijft voor een meerjarige opleiding doet dat voor alle nog te volgen studiejaren, inclusief het afsluitende examen: de inschrijving wordt automatisch als Volledig student gecontinueerd (ongeacht het soort inschrijving van het voorafgaande jaar), tenzij de inschrijving uiterlijk op 31 augustus voorafgaand aan de geplande startdatum in het vervolgjaar per aangetekende brief wordt geannuleerd of per email uiterlijk op 31 augustus wordt aangegeven dat de student een afwijkende inschrijving wenst voor de duur van uitsluitend het dan volgende collegejaar. Deze afwijkende inschrijving is pas geldig nadat de administratie deze inschrijving per email bevestigd heeft. Van studenten die alle studieonderdelen behalve de afsluitende examens afgerond hebben, wordt de inschrijving als Examenstudent gecontinueerd.
 6. Voor iedere student (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de prijzen zoals die voor het nieuwe collegejaar zijn vastgesteld. ITV Hogeschool is gerechtigd aan het begin van elk collegejaar het collegegeld opnieuw vast te stellen.
 7. Voor mogelijkheden tot annulering: zie artikel 5.
 8. Wanneer aan een student vrijstellingen verleend worden voor bepaalde onderdelen van de studie, geeft dit geen recht op korting op het collegegeld noch op restitutie van een deel van het collegegeld.
 9. ITV Hogeschool behoudt zich het recht voor de indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding af te gelasten. Ingeschreven studenten ontvangen in zo'n geval schriftelijk bericht. Indien een opleiding wordt afgelast komen de financiële verplichtingen te vervallen: aan deze studenten worden geen kosten in rekening gebracht.
 10. Voor studenten woonachtig buiten Nederland geldt een toeslag van € 125,-.

ARTIKEL 5 - Annulering

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van een eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de studentenadministratie van ITV Hogeschool. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering;
b. bij annulering van de eerste inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van het contactonderwijs is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de student de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;
e. bij annulering na aanvang van het contactonderwijs is de student de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;
f. annulering van een verlengde inschrijving voor een collegejaar dat volgt op het lopende collegejaar geschiedt door middel van een aangetekend schrijven (zie lid a). Annulering is kosteloos wanneer dit voor 31 augustus van het nog lopende collegejaar plaatsvindt.

ARTIKEL 6 - Beëindiging van de overeenkomst

 1. De student kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de studentenadministratie van ITV Hogeschool leidt niet tot restitutie van de door de student verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering.
 2. Een bindend negatief studieadvies heeft tot gevolg dat de studieovereenkomst per 1 september van het volgende collegejaar ontbonden wordt. Daarmee vervallen de inschrijving en de betaalplicht voor de nog resterende studiejaren.
 3. ITV Hogeschool behoudt zich het recht voor een student op grond van zwaarwegende motieven tussentijds van de studie uit te sluiten. Onder 'zwaarwegende motieven' vallen bijvoorbeeld ernstig wangedrag of fraude tijdens tentamens. Dit besluit en de motivatie worden schriftelijk door de directie aan de student meegedeeld. De student kan bij het bestuur van ITV Hogeschool binnen 6 weken na het besluit van de directie tegen dit besluit in beroep gaan. Het bestuur van ITV Hogeschool doet een bindende uitspraak. Tussentijdse uitsluiting geeft geen recht op restitutie van collegegelden.
 4. Bij overlijden van de student wordt de studieovereenkomst onmiddellijk ontbonden.

ARTIKEL 7 - Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Bij stilzwijgende verlenging van een meerjarenovereenkomst is prijswijziging van toepassing volgens de door ITV Hogeschool voor dat jaar vastgestelde tarieven.
 2. De student heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

ARTIKEL 8 - Levering

 1. Lesmateriaal
  a. ITV Hogeschool levert het lesmateriaal tijdig aan de student. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  b. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door ITV Hogeschool vervangen zonder kosten voor de student.
 2. Correctiewerk
  a. De student wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
  b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.
  c. Een en ander is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling die voor de student ter inzage is.

ARTIKEL 9 - Conformiteit

 1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en de eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

ARTIKEL 10 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ITV Hogeschool aangegeven bank- of girorekening.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de student — met inachtneming van het bepaalde in lid 3 — betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld en zijn gepubliceerd op de website van ITV Hogeschool. De student blijft te allen tijde aansprakelijk voor het overmaken van de termijnbedragen.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. ITV Hogeschool mag van de student verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs, zoals bedoeld is in artikel 3 lid 3, is voldaan.

ARTIKEL 11 - Niet-tijdige betaling

 1. De student is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. ITV Hogeschool zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de student de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien de student niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ITV Hogeschool is gewezen op de te late betaling en ITV Hogeschool de student een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ITV Hogeschool gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Bij niet tijdig betalen kan de student de toegang tot de colleges en het digitale studiesysteem worden ontzegd. De student wordt uitgesloten van deelname aan de (her)tentamens en ontvangt geen 'verklaring van geen bezwaar' voor deelname aan de afsluitende examens en geen bachelordiploma. Bij bekostiging door derden blijven studenten zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van het collegegeld. Door het niet-bezoeken van de colleges vervalt de financiële verplichting ten opzichte van ITV Hogeschool niet.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal ITV Hogeschool het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

ARTIKEL 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. ITV Hogeschool heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de student tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid van ITV Hogeschool

 1. Voor zover ITV Hogeschool toerekenbaar tekortschiet en de student daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van ITV Hogeschool voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van ITV Hogeschool voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van ITV Hogeschool, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14 - Vertrouwelijkheid, auteurs- en eigendomsrecht

 1. Door studenten verstrekte informatie wordt door ITV Hogeschool, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. ITV Hogeschool conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. Van het door ITV Hogeschool verstrekte studiemateriaal blijven alle rechten aan de Hogeschool voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITV Hogeschool. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 15 - Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door ITV Hogeschool beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door ITV Hogeschool per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de student een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. ITV Hogeschool beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig die klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ITV Hogeschool, nadat de student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

ARTIKEL 16 - Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen student en ITV Hogeschool over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ITV Hogeschool te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student als door ITV Hogeschool aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij ITV Hogeschool heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de student een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is ITV Hogeschool aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer ITV Hogeschool een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de student schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. ITV Hogeschool dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een wettelijke geschillenregeling is voorzien, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

ARTIKEL 17 - Nakominggarantie

 1. NRTO staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
 2. NRTO verschaft geen nakominggarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de student is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
  − aan het lid is surseance van betaling verleend of
  − het lid is failliet verklaard of
  − de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
  Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
 3. De garantstelling door NRTO is beperkt tot € 10.000,- per bindend advies. NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie en beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakominggarantie. Voor het meerdere heeft NRTO een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan NRTO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NRTO de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat de NRTO op naam van de consument en op kosten van de NRTO de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van de NRTO.

ARTIKEL 18 - Wijziging

NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

De studieovereenkomst bestaat uit een inschrijfformulier, deze algemene voorwaarden en verder een digitale studiegids van de desbetreffende opleiding. Door ondertekening van het formulier van inschrijving verklaart de student de Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van ITV Hogeschool te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen ITV Hogeschool en de student, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
Bezoekadres Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Postadres Postbus 14007 3508 SB Utrecht

Telefoon
088 4817570 (maandag tot en met donderdag, 13.00 - 15.00 uur)

E-mail
admin@itv-hogeschool.nl

v.8.1 - 01-03-2018

Nieuwsbrief